Page tree

Wat is Duurzame Ontwikkeling?

Er zijn vele definities van dit begrip. Een algemeen aanvaarde definitie staat in het Brundtlandrapport ‘Our Common Future’ (1987).

 "Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen"

Op zich is dit een goede omschrijving op voorwaarde dat:

met 'de huidige generatie' alle mensen wordt bedoeld... hier en elders.
met 'de toekomstige generaties' niet alleen de volgende 30 jaar wordt bedoeld maar dat er veel verder wordt gekeken.

De vaak gebruikte invulling van het woord ontwikkeling als 'duurzame economische groei' holt deze definitie uit.

De huidige globale ontwikkeling respecteert de draagkracht van de aarde en haar bewoners niet. De gevolgen hiervan zijn soms heel duidelijk en zichtbaar, soms verdoken. Vervuiling van bodem, water en lucht, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering… De ecologische schuld voor de volgende generaties wordt bijzonder groot.  Er zijn conflicten om grondstoffen (olie, uranium, water…) en voedsel, de kloof tussen rijken en armen wordt steeds groter. De ‘volhoudbaarheid’ (*) van het economisch systeem wordt duidelijk op de proef gesteld. Ook bij ons wordt er steeds meer geëist van mensen: werklozen voelen zich nutteloos terwijl voor anderen de werkdruk steeds groter wordt. Vlaanderen is één van de rijkste regio’s in de wereld, maar ten koste waarvan? Er worden meer dan 6 miljoen pillen per dag geslikt… Onze welvaart die natuurlijke grondstoffen uitput, eist ook zijn tol op vlak van welzijn. Maar wie is beter af: wij, of de mensen in het Zuiden die -dikwijls in mensonwaardige omstandigheden- onze welvaart mogelijk maken?

Het centrale vraagstuk van duurzame ontwikkeling lijkt dan: "Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen, voor iedereen, voldoende levenskwaliteit realiseren met sociale rechtvaardigheid?"
Maar ook hier kan men discussiëren over wat 'voldoende' levenskwaliteit is of wat men verstaat onder sociale rechtvaardigheid.

(*) 'Volhoudbaar' is het Zuid-Afrikaans voor 'duurzaam'. DO wordt dan een 'volhoudbare' ontwikkeling.

Welke definitie men ook gebruikt, de concrete invulling krijgt pas echt vorm in de dagdagelijkse praktijk.

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel