Page tree

Na een screening van het vroegere studieaanbod van het secundair onderwijs volgde een eindtermenonderzoek, waarin de werking en doeltreffendheid van de toenmalige eindtermen onderzocht werd. In 2016 volgde een maatschappelijk eindtermendebat. Het resultaat werd gebundeld in het eindrapport “Van LeRensbelang”.

In dit maatschappelijk debat werd heel wat aandacht geschonken aan het leren over de fysieke wereld en hoe er zorgzaam mee om te gaan. Men verwacht dat jongeren op school het belang leren van duurzaamheid en voldoende leren over en voeling krijgen met onze planeet aarde als een natuurlijk ‘systeem’. Op basis van dit debat werd een decretaal kader uitgewerkt waarin 16 sleutelcompetenties zijn vastgelegd. Eén van deze sleutelcompetenties is de competentie inzake duurzaamheid.

  • Resultaten van het maatschappelijk debat “Van LeRensbelang” en de link met duurzaamheid

Paragraaf 3: De grote lijnen die uit de resultaten naar voren kwamen > Cluster 9: KENNIS VAN EN OMGAAN MET DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN

ClusterN% bijdragenLikes
KENNIS VAN EN OMGAAN MET DUURZAAMHEIDSVRAAGSTUKKEN1338,5%203
Duurzaamheid855,585
Aardrijkskunde171,1%92
Natuureducatie161,0%20
Bewust consumeren151,0%6


    • De term duurzaamheid wordt vaak gebruikt. Daarmee wijst men dan op het belang van stil kunnen staan bij de gevolgen van daden en beslissingen, in de wetenschap dat mensen, economieën, hulpbronnen, de planeet … hun grenzen hebben.
    • Al dan niet hieraan gekoppeld wordt ook verwezen naar het belang van aardrijkskunde en de kennis en beleving van de natuur waarbij ook meestal de link gelegd wordt met een respectvolle omgang met de (eigen) leefomgeving.
    • Speciale aandacht is er ook voor duurzaam of bewust consumeren in de zin van het kritisch kunnen omgaan met de eigen behoeften en het bestaande aanbod en kunnen beslissen welke dingen wel of niet te kopen en waarom.


  • Competenties voor duurzaamheid en de nieuwe eindtermen voor de eerste graad SO

In de nieuwe eindtermen voor de eerste graad secundair onderwijs werden verschillende competenties in verband met duurzaamheid opgenomen. Deze duurzaamheidscompetenties werden ondergebracht onder verschillende sleutelcompetenties, zoals:

- Competenties inzake wiskunde, wetenschappen en technologie;
- Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven;
- Competenties met betrekking tot ruimtelijk bewustzijn;
- Economische en financiële competenties;
- Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.

Zoals je uit bovenstaande opsomming kan afleiden, hebben duurzaamheidscompetenties veel raakvlakken met andere competenties. Met andere woorden: om een leerling te laten opgroeien tot een jongvolwassene die bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van onze planeet, moet hij of zij heel wat kennis vergaren, waarden ontwikkelen en keuzes leren maken. Dit geldt uiteraard niet enkel voor het secundair onderwijs. Ook in het basisonderwijs moeten kinderen al kennis maken met duurzaamheidsonderwijs.

Meer info over competenties voor duurzaamheid en de nieuwe eindtermen voor de eerste graad SO vind je in de presentatie van het departement O&V, agentschap AHOVOK, tijdens het EDO-platform van 4 december 2018.


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

  • No labels