Page tree


Agenda 2030 - Sustainable Development Goals

Op 25-27 september 2015 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Agenda 2030 aan. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze Agenda is een actieplan voor mensen, voor de planeet en voor welvaart. In deze Agenda worden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) naar voor geschoven.

In het vierde Duurzame Ontwikkelingsdoel (Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) wordt expliciet verwezen naar Educatie voor Duurzame Ontwikkeling onder 4.7.

 4.7  By 2030, Ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development

Ook in Duurzame Ontwikkelingsdoel 13: 'Take urgent action to combat climate change and its impacts' wordt verwezen naar educatie in relatie tot klimaatverandering.

13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning

UNESCO is het enige VN-agentschap dat het mandaat heeft voor alle aspecten van onderwijs. UNESO heeft dan ook de lead voor de Global Education 2030 Agenda vanuit Duurzame Ontwikkelingsdoel 4. Het plan van aanpak staat uitgeschreven in het Education 2030 Framework for Action (FFA).

Verschillende sleuteldocumenten worden ter beschikking gesteld via hun website:


Global Action Programme on Education for Sustainable Development

Het Global Action Programme on Education for Sustainable Development (GAP) loopt verder door vanuit het Decennium Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014). Voor dit programma is UNESCO, de leidende organisatie. Voor de implementatie ontwikkelde UNESCO een roadmap.

Het GAP stelt als doel:

  • to reorient education and learning so that everyone has the opportunity to acquire the knowledge, skills, values and attitudes that empower them to contribute to sustainable development – and make a difference;
  • to strengthen education and learning in all agendas, programmes and activities that promote sustainable development.

Het GAP focust op vijf prioritaire actieterreinen:

  • Beleid verder zetten door mainstreaming van EDO in onderwijs- en Duurzame ontwikkelingsbeleid.
  • Transformeren van leeromgevingen door integratie van duurzaamheidsprincipes (whole institution approach)
  • Capacity building van leraars en trainers
  • Mobiliseren van en actieve rol geven aan de jeugd
  • Aanmoedigen van lokale gemeenschappen en gemeenten om lokale EDO-programma's te ontwikkelen


UNESCO-Japan Prize for Education for Sustainable Development

De UNESCO-Japan prijs voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling eert de lovenswaardige EDO-projecten van individuen, instellingen of organisaties. De prijs werd officieel gelanceerd op de UNESCO Wereldconferentie over Educatie voor Duurzame ontwikkeling (10-12 November 2014, Aichi-Nagoya, Japan). Vanaf 2019 werd beslist om de prijs tweejaarlijks toe te kennen. De volgende prijs wordt toegekend in 2021.

Voor meer info, raadpleeg
de website van UNESCO-Japan prijs.


United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) vertaalde het UNESCO Implementatieschema voor EDO in een Regionale Strategie voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling voor de uitvoering van EDO tijdens het Decennium Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (2005-2014). Vlaanderen baseerde zich op deze Regionale strategie voor het Vlaams EDO-implementatieplan.

Op het Environment for Europe (EfE) Ministerial Conference in Batumi, Georgië (8-10 juni 2016) werd een high-level segment on education for sustainable development (ESD) georganiseerd in de vorm van een High Level Meeting van ministers van onderwijs en leefmilieu. Tijdens die conferentie werd de vooruitgang in ogenschouw genomen van het EDO-decennium en wordt het toekomstig pad uitgestippeld voor EDO binnen de UNECE aansluitend bij het GAP (UNESCO) en Agenda 2030.

Vanuit de UNECE verschenen een viertal publicaties:

Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel