Page tree


'We erven de wereld niet van onze ouders, we lenen die van onze kinderen.' (Indiaans gezegde)


Welk gevoel krijgen we bij de kennismaking met erfgoed? Welke waarde willen we eraan hechten? Waarom is het behoud van ons erfgoed belangrijk? Wat betekent dat erfgoed voor ons, voor de mensen die na ons komen, voor de wereld? Wat vinden we waardevol? Wat willen we zeker niet verloren laten gaan? Met deze vragen begeeft erfgoededucatie zich op het terrein van (educatie voor) duurzame ontwikkeling.

Educatie voor duurzame ontwikkeling gaat over het leren denken over en werken aan een leefbare wereld nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet.  De toekomst is gebaseerd op het verleden en heden, waarbij we heel wat kunnen leren uit sporen van het verleden:

  • Wat zijn de (grond)oorzaken? Die liggen in het verleden.
  • Hoe was de maatschappij georganiseerd, gestructureerd?
  • Hoe waren de machtsverhoudingen?
  • Welke effecten hadden bepaalde gebruiken?
  • Hoe ijlen die effecten nu nog na? (tijdsdimensie)
  • Welke strategieën werden in het verleden gebruikt om problemen op te lossen?
  • Wat kunnen we hieruit leren? Mogelijkheden voor de toekomst cf. kennis uit oude ambachten?
  • Wat droomden mensen vroeger? Waar willen we nu naartoe?

Erfgoededucatie biedt heel wat mogelijkheden om aan inzichten, vaardigheden, attitudes en kennisverruiming te werken die nodig zijn om te leren voor een duurzame ontwikkeling. Erfgoededucatie slaat de onontbeerlijke brug tussen verleden, heden en toekomst. Het leert ons reflecteren, de werkelijkheid kritisch te bevragen.

Werken aan erfgoededucatie en EDO kan elkaar wederzijds versterken. Enerzijds is erfgoededucatie een concrete invalshoek om aan de principes van EDO te werken. Anderzijds is aandacht voor EDO een verbreding en een versterking van erfgoededucatie. Door deze synergie slaan we twee vliegen in één klap.

Dit alles wordt concreet in project Buurten met erfgoedHet project 'Buurten met erfgoed' neemt scholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal: landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen,  ... ‘Buurten met erfgoed’ wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed opnieuw aanhalen en structureel verankeren. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers.


Contacteer ons

Milieuvorming en -educatie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel